• หลังจากที่สำนักงาน ก.พ. ได้เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน บัดนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ.ประจําปี 2556...
  • ใกล้จะถึงฤดูกาลสอบ ก.พ.อีกครั้งในปี 2556 นี้ จึงขอนำสถิติการสอบในปีที่ผ่านมาให้ชมกัน เผื่อว่าจะได้เตรียมตัวทำข้อสอบกันเอาไว้ สถิติที่น่าสนใจมีดังนี้ จะเห็นได้ว่า ในปี 2555 มีผู้เข้าสอบผ่านเพียง 29,689 คน น้อยกว่าปี 2554 อย่างมาก สถิติผู้สอบผ่านจำแนกตาม ศูนย์สอบนั้นพบว่า ศูนย์สอบ กรุงเทพมหานครมีผู้สอบผ่านเป็นจำนวนมากที่สุด...